गुरु पूर्णिमा पर विशेष जरूर पढ़ें

                           प्रार्थना        गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णु: गुरूर्देवो महेश्वर:।        गुरूर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श...
Read More